Algemene voorwaarden

.

Inschrijving: Inschrijven kan fysiek op een The Blue Zone Gym locatie of online. Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst of eerste i-deal betaling is de inschrijving definitief.

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk The Blue Zone Gym Eindhoven BV om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van The Blue Zone Gym!. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van The Blue Zone Gym BV en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien The Blue Zone Gym twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor uw rekening; Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden her berekend op basis van een lidmaatschap met kortere termijn.

Huisregels: Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van The Blue Zone Gym
De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden; Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden; Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten; Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten; Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen; Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van The Blue Zone Gym; Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten; Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers; Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht en zijn te verkrijgen bij The Blue Zone Gym; Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen; Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij The Blue Zone Gym worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt The Blue Zone Gym zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van The Blue Zone Gym ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; The Blue Zone Gym zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschapsband dient u bij elk bezoek aan The Blue Zone Gym mee te nemen; Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met The Blue Zone Gym; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen twv 20,- euro.

Camerabeveiliging/ Video- en audio toezicht/ trainen tijdens onbemande uren: Bij alle The Blue Zone Gym vestigingen is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen; U kunt The Blue Zone Gym bezoeken tijdens bemande en onbemande uren; Om veiligheidsredenen maakt The Blue Zone Gym gebruik van video- en audio toezichtapparatuur  om de club 24 uur per dag te kunnen observeren; Middels het ondertekenen online- of offline erkent het lid dat hij/zij na toegang van een The Blue Zone Gym onder video- en audio toezicht en opname staat; Video- en audiotoezicht is beperkt tot het sport- en lounge gedeelte en is niet aanwezig in het de toilet-, kleed- en intakeruimtes;

Trainen tijdens onbemande uren: Wanneer u tijdens onbemande uren traint adviseren wij u een key cord met alarm melder te dragen; Wanneer u tijdens onbemande uren een onechte alarmmelding doet door de nooddeur te openen of de alarmknop op de key cord te gebruiken brengen we 135,- euro in rekening voor het opvolgen van de alarmmelding; Het is niet toegestaan tijdens onbemande uren onbevoegden of iemand die geen lid is binnen te laten of toegang tot The Blue Zone Gym te verschaffen. Eventuele schade, in welke vorm dan ook, bij overtreding van deze regel zal op het lid verhaald worden.

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij The Blue Zone Gym. Na opzegging zal The Blue Zone Gym de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; Het The Blue Zone Gym lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden, wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Blue Zone Coaches vragen om een goed alternatief;

Eigen risico: The Blue Zone Gym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van The Blue Zone Gym; The Blue Zone Gym kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico, tijdens bemande en onbemande uren.

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. The Blue Zone Gym behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

Privacyverklaring AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van The Blue Zone Gym gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent; Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.thebluezonegym.nl.